Pla d'estudis de l'ILF

Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS)

L’any 1999, 29 països europeus van signar la Declaració de Bolonya, amb l'objectiu d’aconseguir un «Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior» per al 2010, i promoure’l eventualment fora d’Europa. La Declaració pretenia promocionar la mobilitat dels estudiants i dels professors, promoure la dimensió europea en l’educació superior i la seva competitivitat, i afavorir els nivells d’ocupació en el mercat europeu.

El 19 de setembre del 2003 la Santa Seu es va adherir a la Declaració de Bolonya i la Congregació per a l’Educació Catòlica va crear una Comissió «Procés de Bolonya» de 10 membres, per fer el seguiment de tot el procés. Amb data del 3 març de 2004, la Congregació per a l’Educació Catòlica va escriure a totes les Facultats eclesiàstiques depenents de la Santa Seu, anunciant l’adhesió de la Santa Seu a la Declaració de Bolonya i encarregant de posar en marxa les reformes necessàries per tal que, l’any 2010, les activitats de les Facultat s’adeqüessin als criteris i les orientacions de la Declaració.

L’EUEIS ha posat en marxa un procés de revisió de l’espai universitari europeu que té com a punts bàsics els quatre següents:

  1. Reordenació dels estudis, per facilitar l’assimilació dels diversos sistemes universitaris europeus pel que fa a cicles i titulacions. La Santa Seu ha insistit que, respecte de les Facultats de Teologia -extensible al nostre Institut ad instar facultatis-, segueix essent vàlida la constitució apostòlica Veritatis gaudium amb els seus tres cicles i la seva ordenació acadèmica.
  2. Creditatge dels estudis segons l'European Credit Transfer System (ECTS). És l’aspecte que planteja més novetat en aquests primers anys.
  3. Suplement al Diploma. És un protocol que s’ha d’adjuntar al títol amb una informació minuciosa sobre les característiques dels estudis cursats per l’alumne. Vol fer transparent el títol, amb vista al seu reconeixement per totes les institucions universitàries integrades a l’EUEIS.
  4. Control de qualitat dels estudis. Es volen adaptar els serveis i les activitats dels Centres Superiors Europeus a les seves finalitats i garantir-ne la qualitat.

El nostre Institut ha realitzat l’adequació de les seves activitats acadèmiques als criteris de l’EUEIS. Això ha comportat la reestructuració de diversos aspectes de la vida acadèmica: reformulació del creditatge de les assignatures segons els nous barems del crèdit ECTS; redistribució de les assignatures, amb atenció especial a l’equilibri de la càrrega acadèmica dels cursos; remodelació dels seminaris i dels cursos interdisciplinaris opcionals; concreció de les exigències sobre les llengües, tant les clàssiques com les modernes; i programació de crèdits de lliure elecció.

L'Institut de Litúrgia ad instar facultatis de l'Ateneu Universitari Sant Pacià confereix, com a titulacions pròpies, el Batxillerat, la Llicenciatura i el Doctorat en Litúrgia.