Segon curs

Primer cicle - Baccalaureatus (Grau) 240 ECTS

 

Objectiu general

Oferir als qui aspiren al títol de Batxillerat en Litúrgia les eines bíblico-filosòfico-teològiques i lingüístiques bàsiques per a una introducció a l'estudi del Misteri de Crist i de l'Església, que se celebra (ars celebrandi) es predica (ars praedicandi) i es presideix (ars presidentialis) per mitjà de ritus i oracions, sota la raó formal de la Teologia litúrgica, en la seva naturalesa antropològica, hermenèutica i mistagògica.

 

Segon curs (aquest any no s'imparteix)

Objectiu específic del segon any (Teologia i antropologia litúrgiques): ars celebrandi

Iniciar l'alumne en el procés de recerca filosòfico-antropològic i teològico-litúrgic, a partir de les fonts en la tradició patrística, medieval i contemporània, considerant la litúrgia com a esdeveniment històric salvífic «en acte», sota la raó formal d'una celebració teàndrica en context.

 

Assignatures troncals (47 ECTS)

 • Introducció a la Latinitas (llengua i cultura llatina) II (3 ECTS)
 • Introducción a la Graecitas (llengua i cultura grega) II (3 ECTS)
 • Introducció als llibres litúrgics romans del Concili de Trento i del Concili Vaticà II (5 ECTS)
 • Introducció a la teologia i al mètode teològic (3 ECTS)
 • Filosofía del llenguatge, de la cultura i de la natura (4,5 ECTS)
 • Síntesi de la relació entre Filosofia i Teologia (4,5 ECTS)
 • Teologia fonamental. Misteri de Déu. Cristologia (7,5 ECTS)
 • Síntesi de la relació entre Teologia i Litúrgia I (4,5 ECTS)
 • Antropologia teològica. Escatologia. Eclesiologia (7,5 ECTS)
 • Síntesi de la relació entre Teologia i Litúrgia II (4,5 ECTS)

 

Assignatures optatives (15 ECTS)

 • Litúrgia i pietat popular (3 ECTS)
 • Ètica de la persona i teologia del cos (3 ECTS)
 • Estètica filosòfica i art litúrgic (3 ECTS)
 • Cants de l’Ordinari, música al servei de la litúrgia i salmòdia de l’ofici diví (3 ECTS)
 • La participació dels laics a la litúrgia i les seves modalitats (3 ECTS)

 

Seminaris (12 ECTS)

 • Metodologia de la investigació bibliogràfica (3 ECTS)
 • Estratègies de redacció del treball científic (3 ECTS)
 • Fenomenologia de la celebració (3 ECTS)
 • Psicologia de la religió (3 ECTS)