Tercer curs

Primer cicle - Baccalaureatus (Grau) 240 ECTS

 

Objectiu general

Oferir als qui aspiren al títol de Batxillerat en Litúrgia les eines bíblico-filosòfico-teològiques i lingüístiques bàsiques per a una introducció a l'estudi del Misteri de Crist i de l'Església, que se celebra (ars celebrandi) es predica (ars praedicandi) i es presideix (ars presidentialis) per mitjà de ritus i oracions, sota la raó formal de la Teologia litúrgica, en la seva naturalesa antropològica, hermenèutica i mistagògica.

 

Tercer curs (aquest any no s'imparteix)

Objectiu específic del tercer any (Mistagògia i espiritualitat litúrgiques): ars presidentialis

Iniciar l'alumne en el procés teològic-sacramental o mistagògic-celebratiu, a partir de la iniciació, inserció i vivència del Misteri Pasqual de Crist, abans, en i després de l'acció sacramental, considerada com el moment experiencial dels qui són convocats i congregats; com a «punt d'arribada i de partida» de l'acció de Déu com a font i cim de la vida espiritual, manifestada en la comunió i la participació conscient, activa i fructuosa, sota la raó formal de la catequesi mistagògica i l’espiritualitat litúrgica.

 

Assignatures troncals (42 ECTS)

 • Llengua moderna I i II (6 ECTS)
 • Fonts de la tradició patrística i litúrgica dels segles I-IV (4,5 ECTS)
 • Introducció a la litúrgia de les Hores (4,5 ECTS)
 • Iniciació cristiana i mistagògia litúrgica (3 ECTS)
 • Introducció a la teologia litúrgica de l’eucaristia (3 ECTS)
 • Sagraments medicinals i exèquies cristianes (3 ECTS)
 • Aproximació als ministeris eclesials (3 ECTS)
 • Teologia litúrgica del sagrament del matrimoni i ministerialitat dels esposos (3 ECTS)
 • Introducció als sagramentals majors (3 ECTS)
 • Dret sacramental (3 ECTS)
 • Introducció a la teologia litúrgica del temps i de l’espai celebratiu (3 ECTS)
 • Aspectes fonamentals de l’espiritualitat litúrgica (3 ECTS)

Seminaris (9 ECTS)

 • Església-sagrament i sagraments de l’Església (3 ECTS)
 • Celebració del misteri de Crist en el culte a la Mare de Déu i als sants (3 ECTS)
 • Lectura de L’esperit de la litúrgia de Romano Guardini (3 ECTS)

Sistema d'avaluació del grau (12 ECTS)

 • Seminari de preparació de l’examen comprensiu i del treball de suficiència acadèmica (2 ECTS)
 • Examen comprensiu (3 ECTS)
 • Defensa del treball de suficiència acadèmica (7 ECTS)